Statut Klubu

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter.

§1

Klub Żeglarski w Świdniku, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym żeglarzy i sympatyków żeglarstwa. Klub jest zarejestrowany w Lubelskim Okręgowym Związku Żeglarskim będącym członkiem PZŻ.

§ 2

Terenem działania Klubu jest miasto Świdnik i teren województwa lubelskiego. Siedziba Klubu znajduje się w Świdniku. Dokładny adres Klubu:

Klub Żeglarski w Świdniku

ul. M. Konopnickiej 3

21-045 Świdnik

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej z 6 marca 1996 r., „Prawo o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989 wraz z jej nowelizacjami, Statutem PZŻ, jego uchwałami i wytycznymi.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2

Cel i środki działania.

§ 6

Celem Klubu jest:

 1. popularyzowanie i propagowanie żeglarstwa turystycznego wśród mieszkańców gminy i powiatu Świdnik.

 2. organizowanie Członkom Klubu możliwości aktywnego wypoczynku,

 3. prowadzenie na zasadach otwartych (ogólnie dostępnych) szkolenia na podstawowe stopnie żeglarskie,

 4. stwarzanie dla swoich członków i sympatyków dogodnych warunków uprawiania żeglarstwa amatorskiego i sportowego, ewentualnie także motorowodnego oraz turystyki na morzu i wodach śródlądowych,

 5. kultywowanie i wzbogacanie we własnej działalności wartościowych tradycji żeglarstwa polskiego, wątków wychowawczych, krajoznawstwa i czynnych form wypoczynku,

 6. stwarzanie możliwości współdziałania z Okręgowym Związkiem Żeglarskim w Lublinie i z innymi klubami na rzecz rozwoju żeglarstwa w województwie lubelskim.

§ 7

Przy realizacji zadań statutowych Klub współpracuje z innymi Klubami Żeglarskimi i Organizacjami zajmującymi się sportami wodnymi.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich Członków.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Członków Zwyczajnych,

 2. Członków Honorowych,

 3. Członków Wspierających.

§ 10

Członkowie Zwyczajni.

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba, która uznaje cele i ustalenia statutu Klubu i złoży pisemną deklarację członkowską.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą być przyjęte do Klubu na prawach członka zwyczajnego - pod warunkiem złożenia pisemnej zgody rodziców – ale bez prawa kandydowania do władz Klubu.

§ 11

Członkowie Zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym,

 2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

 3. uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Klub,

 4. korzystania ze sprzętu Klubu zgodnie z regulaminem Klubu,

§ 12

Członkowie Zwyczajni są zobowiązani do:

 1. godnego reprezentowania Klubu,

 2. brania czynnego udziału w działalności Klubu,

 3. przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał Władz Klubu,

 4. płacenia składek w wysokościach i terminach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu,

 5. dbania o sprzęt będący w posiadaniu Klubu.

§ 13

Członkowie Honorowi.

 1. Tytuł Honorowego Członka Klubu przyznawany jest osobom zasłużonym dla Klubu przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, na wniosek Zarządu.

 2. Honorowy Członek Klubu ma wszystkie prawa członka Klubu.

 3. Honorowy Członek Klubu jest zwolniony z pracy na rzecz Klubu i płacenia składek.

§ 14

Członkowie Wspierający.

Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, które zadeklarują pomoc finansową lub inny rodzaj wspierania Klubu i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. wystąpienie przez członka Klubu dokonane w formie pisemnej,

 2. wykluczenie z Klubu w drodze Uchwały Zarządu, jeżeli członek z przyczyn przez niego zawinionych nie wywiązuje się obowiązków określonych w § 12 statutu. Uchwała powinna być podjęta na piśmie oraz podawać przyczynę wykluczenia i uzasadnienie. Od uchwały tej wykluczonemu przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała podjęta na najbliższym Walnym Zebraniu jest ostateczna,

 3. w przypadku rozwiązania się Klubu.

 

Rozdział 4

Władze Klubu.

§ 16

 1. Władzami Klubu są:

  1. Walne Zebranie Członków Klubu,

  2. Zarząd Klubu,

  3. Komisja Rewizyjna.

 2. Kadencja Władz Klubu trwa 4 lata. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania Członków Klubu.

 3. Uchwały wszystkich Władz Klubu Zapadają większością głosów.

§ 17

Walne Zebranie Członków Klubu.

 1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą Władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

 3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest:
  1. z własnej inicjatywy Zarządu Klubu,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 1/3 ogółu członków.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia.

§ 18

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

 1. określenie kierunków działalności statutowej i gospodarczej Klubu na okres pełnej kadencji,

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 4. wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

 5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,

 6. ustalenie wysokości i trybu płacenia składek,

 7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Klubu.

§ 19

Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków Klubu uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§20

Zarząd Klubu.

 1. Zarząd Klubu składa się z 5-6 członków.

 2. Zarząd Klubu jest wybierany przez Walne Zebranie Klubu zwykłą większością głosów.

 3. Zarząd Klubu wybiera ze swego grona prezesa noszącego miano Komandora oraz przydziela funkcje pozostałym członkom zarządu najpóźniej w terminie 2 tygodni od daty wyborów.

 4. Skład Zarządu:

  1. Komandor,

  2. Sekretarz,

  3. Skarbnik,

  4. Członek Zarządu,

  5. Członek Zarządu,

  6. Członek Zarządu,

 5. Posiedzenie Zarządu Klubu odbywa się co najmniej raz w miesiącu.

§21

Do zadań Zarządu Klubu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu,

 2. reprezentowanie Klubu wobec władz państwowych, władz żeglarskich. i innych organizacji,

 3. działanie w imieniu Klubu w obrocie prawnym,

 4. zawieranie porozumień o współdziałaniu z innymi organizacjami,

 5. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z ustalonym preliminarzem wydatków, uchwałami Walnego Zebrania i bieżącymi potrzebami.

 7. uchwalanie wewnętrznego regulaminu Klubu,

 8. przyjmowanie i skreślanie członków,

 9. przygotowanie sprawozdań z działalności oraz propozycji wytycznych w sprawie działania Klubu i preliminarza umożliwiającego to działanie,

 10. w imieniu Zarządu Klubu oświadczenia woli składa jednoosobowo Komandor Klubu.

§22

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Członków Klubu.

 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów.

 3. Usunięty lub zawieszony Członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 4. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Zarządu podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów.

 5. Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu w przypadku usunięcia członka zarządu lub jego ustąpienia w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonej w wyborach liczby członków Zarządu Klubu.

§23

Komisja Rewizyjna.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności i określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu, oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu,

  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu.

§24

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Komisji, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Członków Klubu.

 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Członka Komisji podejmuje Komisja większością 2/3 głosów.

 3. Usunięty lub zawieszony Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszenia.

 4. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów

 5. Komisji Rewizyjnej - na wspólnym posiedzeniu z Zarządem Klubu - przysługuje prawo uzupełnienia składu w przypadku usunięcia członka Komisji lub jego ustąpienia.

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary.

§ 25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 26

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał Władz Klubu - Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Klubu - prawo wymierzania kar:

  1. upomnienia,

  2. zawieszenia w prawach członka Klubu,

  3. wykluczenia.

 2. Od uchwały Zarządu o ukaranie, Członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek Klubu.

§ 27

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

 2. Na fundusze Klubu składają się:

  1. składki członkowskie,

  2. dotacje,

  3. darowizny, zapisy i spadki,

  4. dochody z majątku,

  5. dochody z własnej działalności,

  6. inne wpływy.

 3. Wszelki uzyskany dochód w całości przeznaczony jest na cele statutowe Klubu

§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Komandora oraz jednego z pozostałych Członków Zarządu

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 3/4 głosów.

§30

Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 1/2 Członków Klubu uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.